A translation of MA Discourses 1–71.

With contributions by Kin-Tung Yit, William Chu, Teng Weijen, Shi Chunyin, and Kuan Tse-fu.